Bases del concurs

I. CONVOCATÒRIA

Per primera vegada, el Consorci Grup Enciclo organitza el «Concurs MZE: Crea el teu Zoomin», amb l’objectiu de fomentar l’ús i coneixement de la innovadora plataforma transmèdia Mienciclo Zoomin Experience (MZE), que permet als usuaris crear continguts audiovisuals interactius denominats Zoomin. La participació en el concurs es realitzarà íntegrament a través de la plataforma en línia Mienciclo Zoomin Experience (MZE) en l’adreça:

https://mze.mienciclo.com/zfinder/home.action

II. PARTICIPANTS

Es consideraran participants totes aquelles persones físiques que s’hagin registrat correctament en la plataforma en línia habilitada per al Concurs i hagin creat el Zoomin en aquesta plataforma abans de la finalització del termini establert, que serà el 30 de Juny de 2024 a les 13:00 h., hora penínsular.

A més, és necessari complir els següents requisits:

Formar part del col·lectiu d’usuaris del Servei de Biblioteques. Generalitat de Catalunya que te en vigor la subscripció al recurs electrònic Mienciclo Zoomin Experience (MZE).

Haver-se inscrit i omplert totes les dades del formulari d’inscripció entre els dies 1 de març al 30 de Juny del 2024 (ambdós inclosos).

És imprescindible que aquests requisits es compleixin per entrar a participar en el Concurs. En cas contrari, Grup Enciclo es reserva el dret de cancel·lar la seva participació.

Els participants en el sorteig han de ser majors d’edat. A aquests efectes, els menors d’edat que participin necessitaran la supervisió i el consentiment exprés dels seus pares o representants legals. En el seu cas, seran els menors d’edat qui hauran de recaptar el consentiment necessari per participar en el sorteig.

III. OBJECTIUS

L’objectiu del concurs Zoomin és la promoció dels continguts audiovisuals. El concurs representa també una oportunitat per impulsar les plataformes d’ensenyament d’aprenentatge a nivell internacional.

Per participar en el concurs, és necessari crear un Zoomin utilitzant preferentment el material gràfic i continguts disponibles a la plataforma Mienciclo Zoomin Experience (MZE) i la resta dels recursos electrònics Mienciclo.

IV. CONTINGUTS

El tema per a la presentació audiovisual Zoomin és de lliure elecció, i es pot realitzar en qualsevol de les llengües que ofereix la plataforma, donant preferència a la llengua catalana. La durada de la presentació no ha de superar els cinc minuts.

V. BASES DE PARTICIPACIÓ

El procés de presentació dels Zoomin es realitzarà a través de la plataforma Mienciclo Zoom Experience (MZE) Cada participant podrà presentar un màxim de dos Zoomin amb una durada màxima de cinc minuts. El jurat valorarà la qualitat expositiva i l’originalitat del Zoomin, així com aquelles que millor reflecteixin les funcionalitats que ofereix la plataforma Mienciclo Zoom Experience (MZE). La participació en el concurs implica el registre previ del participant en la citada plataforma, en l’àrea establerta a tal efecte: Inscripció al Concurso MZE El registre habilitarà una àrea personal del participant des de la qual podrà crear els Zoomin pujar textos i diversos tipus de continguts i formats que permet la plataforma. L’acceptació i registre en el concurs implica necessàriament l’acceptació i conformitat amb els Termes i Condicions d’aquesta plataforma i les normes d’ús derivades. Per al correcte funcionament de la plataforma serà necessari igualment que accepti la utilització de cookies d’aquest lloc. A l’Àrea Personal del Participant es sol·licita una sèrie de dades personals. En el cas de les dades que no siguin d’obligada complimentació, es recomana completar-les, ja que les mateixes facilitaran la gestió administrativa i ens proveiran d’altra informació necessària per verificar a quin col·lectiu i institució pertany l’usuari. Cada compte d’usuari correspondrà a un participant físic amb un NIF o document equivalent. Al seu torn, aquestes comptes aniran associades a un compte de correu electrònic únic i a una institució. No es podran registrar diferents comptes amb una mateixa persona física i/o compte de correu electrònic. La recollida i processament de dades personals necessaris per a la participació en el Concurs seguirà la Política de Protecció de Dades contemplada en aquesta plataforma conforme a la legislació vigent i d’acord, al seu torn, amb les normes de participació d’aquest concurs. Els participants que no compleixin amb qualsevol dels requisits indicats en aquesta convocatòria seran desqualificats automàticament. VI. REQUISITS TÈCNICS, ARTÍSTICS I DE PARTICIPACIÓ

Es podrà pujar continguts gràfics amb formats SVG, mp4 i JPG exclusivament. Els textos s’hauran de realitzar en editor de textos de la plataforma, podent enganxar des d’altres documents externs. Els arxius tindran una mida màxima de 20MB. Amb la finalitat de potenciar la creativitat, es valoraran els continguts creats pel concursant que acrediti la seva autoria. No s’admetran continguts que no respectin i s’ajustin a les lleis de la propietat intel·lectual. Durant el procés de càrrega dels arxius serà necessari que s’aportin les següents dades descriptives de cada imatge: autor, descripció i tipus de drets i de llicència que s’autoritzen. El sistema, a causa de les seves especials característiques, permet la pujada, emmagatzematge i eliminació d’arxius a l’àrea personal del participant, possibilitant poder escollir i canviar en el temps els arxius que formaran part del seu Zoomin, pujar nous i eliminar antics per crear projectes. En el moment de finalització del termini de presentació dels Zoomin, el sistema de pujada d’arxius podrà ser bloquejat, prenent com a referència la data i hora digitals que reflecteixi el sistema. El incompliment del punt anterior suposarà l’expulsió immediata del participant del concurs, en aquesta i en successives edicions. En cas que alguna de les obres hagués rebut algun premi, la decisió del jurat quedarà deserta i el participant haurà de retornar el premi o la seva corresponent valoració en metàl·lic, reservant-se l’organització el prendre posteriorment les mesures que consideri oportunes per protegir el bon nom del concurs i els seus organitzadors.

VII. TERMINI

El termini de recepció dels Zoomin començarà l’1 de març de 2024 i finalitzarà el 30 de Juny de 2024 a les 13:00 h. Passat aquest temps, no es permetrà cap modificació, alteració o eliminació del contingut a la plataforma i del Zoomin creat. En el cas que el participant hagués creat més de dos Zoomins, tal com s’ha especificat anteriorment, només entraran en concurs els dos primers indicats en el formulari d’inscripció.

El veredicte del concurs es farà públic a partir de mes de Juliol de 2024 a través d’aquesta web i dels mitjans d’informació i comunicació del Consorci Grup Enciclo.

La decisió del jurat es notificarà individualment al guanyador mitjançant les dades de contacte facilitades en el registre de participació. En el cas de no poder comunicar personalment la decisió per algun dels mitjans indicats, el premi quedarà sense adjudicar. En cap cas el premi serà cedit a un altre participant.

Els premiats podran reclamar el premi en un termini de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la decisió del jurat. Passat aquest termini, els premiats que no hagin reclamat el seu premi perdran el dret de reclamació, ús i possessió. La pèrdua del premi no implica en cap cas la pèrdua de la condició de premiat.

La selecció de finalistes i guanyadors serà a discreció absoluta del jurat i el seu veredicte serà definitiu i inapel·lable.

VIII. PREMI

Els premis consistiran en:

1 Apple iPad (9a gen), 64 GB, Gris espacial, WiFi, 10.2″, Retina, Chip A13 Bionic, iPadOS 2 Auriculars inalàmbrics Sony, Cancel·lació soroll, Micro, Bluetooth 5.0, NFC, 35h autonomia VIII. I.

Els premis seran lliurats al lloc i la forma que determini Grup Enciclo.

IX. DIFUSIÓ DELS TREBALLS

Es realitzaran:

IX.I. En mitjans digitals del Consorci Grup Enciclo

IX.II. En els mitjans digitals de la institució a la qual està adscrit.

El Zoomin passarà a formar part dels arxius digitals de la plataforma Mienciclo Zoom Experience (MZE).

X. JURAT

El jurat estarà compost pels següents integrants:

D. Xavier Castell, secretari de l’Associació Espanyola d’Agències de Premsa i Arxius Fotogràfics. D. Paul MR Maeyaert Fotògraf i expert en Patrimoni Cultural Dña. Tais Marcato. Periodista i Coordinadora del Consorci Grup Enciclo per a Brasil XI. ÚS, GARANTIES I DRETS D’IMATGE

Les persones participants en aquest concurs garanteixen que:

Han respectat els drets de propietat intel·lectual. Estan en possessió de la propietat intel·lectual de les imatges de la seva autoria i posseeixen l’autorització de les persones que poguessin aparèixer en elles. Cedeixen a Mienciclo els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació i qualsevol altre dret necessari per a la comercialització total o parcial dels treballs i perquè aquests puguin incloure’ls en les seves emissions, pàgines web, xarxes socials i demés suports de comunicació de que disposin per, entre altres, el foment de la participació i la promoció dels treballs en qualsevol suport, per a tot el món i pel període màxim que permeti la legislació. Sempre que sigui possible, l’obra anirà acompanyada del nom de l’autor o autora. XII. CONSIDERACIONS FINALS

La participació en el concurs implica necessàriament l’acceptació en la seva totalitat de totes i cadascuna de les bases d’això.

Blog mienciclo